تخصص: Dr Mostafa Shahmaleki
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مشاور رتبه خبره سازمان نظام مهندسی در امور صنایع غذایی و تبدیلی

کارشناس رسمی دادگستری در امور مربوط به صنایع غذایی و تکمیلی

عضو انجمن نخبگان 

دارنده مدرک آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها

دارنده گواهینامه  اصول کار با نرم افزار سباط (تهیه وتجزیه و تحلیل طرح های صنعتی)

دارنده گواهینامه بهینه سازی گاربردی و مدیریت انرژی سیستم های بخار در کارخانجات صنایع غذایی

MBA مدیریت کسب و کار در صنایع غذایی

DBA مدیریت فنی پروژه های صنعتی صنایع غذایی و تبدیلی

بیش از ۱۵ مقاله علمی بین المللی و داخلی در زمینه های علوم و صنایع غذایی و تبدیلی تألیف کتاب “تهیه وتولیدنوشیدنیبوزا از گندم”

  1. تألیف کتاب “تهیه وتولید نوشیدنی بوزا از ارزن”

  2. ترجمه و تالیف کتاب "اصول مهندسی صنایع غذایی" انتشارات ارشدان

  3. گرداوری و تالیف کتاب "اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی و تبدیلی جهت اخذ تسهیلات" انتشارات ارشدان

  4. تالیف کتاب " تولید و بررسی فیلم بیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک با پرکننده سلولز " انتشارات ارشدان

  5. ترجمه و تالیف کتاب "اصول نگهداری مواد غذایی نوین" انتشارات ارشدان

اختراعات ثبت شده:

  1. تولید نوشیدنی تخمیری بوزا از گندم(ثبت با شماره ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۲۹۰ وکد پیگیری ۷۷۲۱۸۴۳۶۷۷۷۸۰۳

  2. تولید نوشیدنی تخمیری بوزا از ارزن(ثبت با شماره ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۲۶۹وکد پیگیری ۷۷۲۱۸۴۳۶۷۷۷۸۰۳

نیاز به مشاوره دارم!