تخصص: Dr Zahra Forghani
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرس دانشگاه 

مدرس مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو

ممیز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO ۲۲۰۰۰ & HACCP)

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

سخنران برتر سومین همایش بزرگ علوم وصنایع غذایی

دارای بیش از بیست مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

نیاز به مشاوره دارم!