تخصص: Dr Javad Tavakoli
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه 

مدیر گروه بخش مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه 

مدرس مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو

دارای بیش از ۳۰ مقاله ملی و بین المللی و طرح تحقیقاتی در ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

 

نیاز به مشاوره دارم!