تخصص: Dr Zahra Jafari
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تحصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناس ارشد سابق اداره کل استاندارد فارس

مدرس دوره های تخصصی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت

ممیز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

 

 

نیاز به مشاوره دارم!