تخصص: Dr Parisa Moallemi
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدیر عامل شرکت توکان طعم هوشمن تنکا

عضو هیات مدیره شرکت تک طعم زرین تنکا 

مدیر تحقیق و توسعه کارخانه نوش مازندران

مدرس دانشگاه

 تدوین و گردآوری کتاب با نام : کاربردهای پوشش ها و فیلم های خوراکی جهت مواد غذایی فرآیند شده  نشر بلور :۱۳۹۷: به شماره کتابشاسی ملی ۵۳۱۲۰۳۱

تدوین و گردآوری  کتاب با نام –نقش صنعت بسته بندی و پوشش ها در بهبود کیفیت مواد غذایی  .نشر بلور ،۱۳۹۶ .به شماره کتابشناسی ملی ۴۸۴۳۹۵۷ 

دارای بیش از بیست مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

 

نیاز به مشاوره دارم!