INTERNATIONAL ICAD ACADEMY

تلاش در جهت توسعه آموزش های الکترونیکی برای پیشرفت و ارتقای روز افزون، از کوچکترین روستاها تا بزرگترین شهر ها برای عموم فارسی زبانان جهان 

فراهم کردن بستری مناسب و شایسته برای آموزش و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت در زمینه تخصصی مدیریت کیفیت، صنایع غذایی و هتلداری به فارسی زبانان سراسر جهان، رویایی است دست یافتنی که ایکاد آن را محقق می سازد.

مدیریت و اساتید مرکز آموزش مجازی علم و صنعت ایکاد

معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی مدیریت کیفیت در کشور

 

نیاز به مشاوره دارم!