تخصص: Dr Parviz Estakhr
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای  تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

DBA مدیریت کسب و کار در صنایع غذایی

سرممیز رسمی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان غذا و دارو

مدرس دانشگاه

مدرس مورد تائید دوره های مدیریت کیفیت، ایزو و صنایع غذایی دانشگاه تهران

مدرس مورد تائید دوره های مدیریت کیفیت، ایزو و صنایع غذایی سازمان ملی استاندارد ایران

مدرس مورد تائید دوره های مدیریت کیفیت، ایزو و صنایع غذایی سازمان غذا و دارو

مدرس مورد تائید دوره های انجمن مدیران کنترل کیفیت

مدرس مورد تائید دوره های مدیریت کیفیت، ایزو و صنایع غذایی جامعه مسئولین فنی

عضو انجمن نخبگان ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

عضو سازمان نظام مهندسی

دارای بیش از بیست مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی و ثبت اختراع

نیاز به مشاوره دارم!