تخصص: Dr Roshan Babaee
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی گردشگری

عضو هيأت علمي سابق گروه ایران شناسی  دانشگاه گیلان

عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

مشاور گردشگری و صنایع دستی کانون کارآفرینی استان گیلان

عضو شورای سیاستگذاری گردشگری استان قزوین

 عضو کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی استان گیلان

مشاور امور گردشگری شوراهای استان گیلان

ریاست مرکز خلاقیت و نواوری شورای اسلامی شهرستان رشت

داور مجله علمی پژوهشی جغرافیا وآمایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان-۱۳۹۲

داور مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- دانشگاه خوارزمی-۱۳۹۲

داور مجله علمی -پژوهشی چشم انداز جغرافیایی -انجمن جغرافیای ایران- دانشگاه آزاد واحد رشت ۱۳۹۲

داور مجله علمی پژوهشی مهندسی جغرافیایی سرزمین-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-۱۳۹۲

داور مجله علمی پژوهشی اقتصادفضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی-۱۳۹۳

داور مجله علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی-۱۳۹۳

داور همایش فرهنگ و تمدن املش ۱۳۹۴

داور و عضو کمیته علمی همایش تالش ۱۳۹۴

داور و عضو کمیته همایش راهکارهای توسعه گیلان ۱۳۹۴

عضو کمیته داوری همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پایدار-تهران-۱۳۹۲

عضوکمیته علمی و داوری همایش برنامه ریزی و توسعه پایدارروستایی در ناحیه جنوبی دریای خزراستانداری گیلان۱۳۹۲

عضو کمیته علمی و داوری همایش گیلان در انقلاب مشروطه دانشگاه گیلان  ۱۳۹۱

عضو کمیته علمی و اجرایی همایش گیلان در گستره عصر صفویه دانشگاه گیلان۱۳۹۳

عضو کمیته علمی و داوران همایش افق ۱۴۰۴ توسعه روستایی ایران،شاهین شهر اصفهان،۱۳۹۳

عضو کمیته علمی همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع،شیراز ۱۳۹۳

عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس ملی فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومه هم مسیر۱۳۹۳

کتاب های تالیف شده:

ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألبف / ترجمه)

ناشر / محل نشر

سال انتشار

۱

 گردشگري معنوي

تأليف

 سلار

۱۳۹۰

۲

 شهرستان شفت(گیلان شناسی)

تأليف

 بلور

۱۳۹۲

۳

 گردشگری خلاق

تأليف

 جوانان موفق

۱۳۹۳

۴

 گردشگری خلاق(نویسنده مقدمه)

تالیف

 دانشگاه علم و فرهنگ

۱۳۹۶

۵

 گردشگری کشاورزی

آماده

 چاپ

۱۳۹۹

۶

 شهرهای خلاق یونسکو

آماده

 چاپ

۱۳۹۹

 

 

نیاز به مشاوره دارم!