تخصص: Dr Sara Ahmadi
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی و پست دکترای شیمی محاسباتی

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه 

مدرس مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو

عضو باشگاه پژوهشگران جوان ایران

عضو کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی  inform connect ۲۰۱۰  ا دانشگاه مالزی

دارای بیش از ۳۰ مقاله ملی و بین المللی و طرح تحقیقاتی در ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

نیاز به مشاوره دارم!