تخصص: Dr Arezoo Seyedi
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرس دانشگاه 

مدرس مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو

ممیز سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی (ISO ۲۲۰۰۰ & HACCP)

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

داور همایش بین المللی غذا در بوشهر 

 پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۲ در دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا تهران

دارای بیش از ده مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

نیاز به مشاوره دارم!