تخصص: Dr Sara Sarvar
ایمیل: WWW.ICADACADEMY.COM

دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرس رسمی دوره های تخصصی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت

مدیر کنترل کیفیت مرکز آموزش مجازی علم و صنعت ایکاد

دارای ده مقاله ملی و بین المللی در همایش ها و ژورنال های معتبر علمی داخلی و خارجی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

نیاز به مشاوره دارم!